مشاهده کامل مقالات

قلعه وفاداری


در یکی از شهرهای کشور آلمان به نام وینسبرگ ساختمانی وجود دارد به در زمانهای قدیم به قلعه وفاداری شهرت گرفته و ثبت گردیده.

در سال 1140/م شاه کنراد سوم شهر ویسنبرگ را تسخیر کرده و فرمانداری میکرد مردم به این قلعه پناه اوردن برای رهایی از اسیری دست پادشاه...sad

فرمانده پادشاه از طرف شاه کنراد پیامی منتقل کرد به مردم که فقط حاضر است اجازه دهد زنان و فرزندان از قلعه خارج شوند و به رسم

جوانمردی باارزش ترین دارایی را همراه خود بیاورند، به شرطی که تنهایی قادر به حمل آن باشند...بیدرنگ فرماهده منتظر بود که زنان تنها به

بیرون آمده ولی با نگاهی عمیق متوجه شد که هر زنی که بیرون آمده مردی را کول کرده و دارد از ققلعه خارج می شود.هر زنی همسرش را و هر دختری پدر یا برادرش را...wink

شاه خنده اش گرفته ولی خلف وعده نمیکند.wink از همان روز تا حال این قلعه وفادار شهرت جهانی گرفت

 


نظرات

نظر دهید...